M Management

Kasvun ja parempien tulosten saavuttaminen tapahtuu viime kädessä lähinnä oikealla johtamisella. Prosessien ja ihmisten oikea johtaminen sekä jatkuva kehittäminen on kaiken toiminnan perusta. Rajallisten resurssien oikea kohdentaminen oikeisiin prosesseihin varmistetaan tilanteen evaluoinnilla, jonka jälkeen prosessit voidaan jaotella eri kategorioihin siten, että niiden johtaminen oikein on mahdollista tehdä tehokkaasti ja nopeasti.

Henkilöjohtaminen on yrityksen tuloksen teon kannalta primäärifunktio. Oikea henkilöjohtaminen ja henkilöstön arvostus synnyttävät yritykseen hyvän fiiliksen, joka lähes sata prosenttisesti heijastuu suoraan myös yrityksen tuloksessa. Tulos ja fiilis kulkevat siis käsi kädessä ja tämä tuleekin muistaa kaikessa johtamisessa toimialasta riippumatta.

MPA Group Oy on kehittänyt oman johtamisjärjestelmän nimeltään RBM (Rapid Business Management) System. Tällä päästään nopeisiin tuloksiin LEAN filosofiasta hyödynnettävin opein. Silti järjestelmän varsinainen perusta on johtamispuolen käytännön läheisessä nopeantoiminnan funktioissa ja periaatteissa, jotka ovat jalostuneet käytännön kokemusten pohjalta. RBM on kehitelty lähinnä nopeasykliseen liiketoimintaan, jota nykymaailmassa kuitenkin on jo yleistä kaikilla toimialoilla. Tietyillä vanhoillisilla konservatiivisilla toimialoilla voidaankin saavuttaa paras hyöty ja kilpailukyvyn paraneminen juuri RBM:n avulla.

Lisää RBM:stä voit lukea tästä linkistä.

***

Everything starts from leadership and management. We have developed own tools for guiding companies to next level from management and leading point of view.

Our new management system is called rapid business management and it is based on LEAN philosofy. It gives fast results when trying to achieve growth or better results.

Just contact us if you want to know more!

P Process

Prosessit synnyttävät kaiken yrityksen arvonluonnin. On siis tärkeää, että yrityksen prosessit ovat viritetty huippuunsa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin pullonkaulaprosesseihin sekä ydinprosesseihin. Kehitystyö ja johtaminen on pyrittävä kohdentamaan ja resurssoimaan juuri näihin prosesseihin. Vain tällöin saadaan paras lisäarvo aikaiseksi.

Prosessien analysoinnissa voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja ja analysointimenetelmiä, joiden avulla kipupisteet havaitaan ja niiden organisoitu kehittäminen voidaan toteuttaa kontrolloidusti olemassa olevien resurssien mukaisesti.

Joskus prosessien kehittäminen voi tarkoittaa myös suuria panostuksia investointeihin mutta yleensä pystytään pääsemään hyviin tuloksiin melko pienillä panostuksilla järkevöittämällä toimintoja ja toimintatapoja.

***

What is processes? a systematic series of actions directed to some end.

Why it is so important? Because development work should be done mainly in different processies. Firs we should focus bottle necks but also other processes could be optimized. Based on the better processes Company will get better results from operative functions and all this could be seen in result.

A Accounting

Taloushallinto ja erityisesti talousinformaation seuranta ja hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä työkaluja yrityksen kehittämisessä ja pääsemiseksi parempiin taloudellisiin tuloksiin. Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP:n) oikea hyödyntäminen ja sen avulla tapahtuva prosessien, organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittäminen synnyttävät oikein toteutettuna positiivisen kierteen yhtiön kokonaisvaltaisen kyvykkyyden ja kilpailukyvyn nostamiseksi uudelle tasolle.

Tapauskohtaisesti tulee lisäksi myös seurata ja raportoida yritykselle tärkeitä mittareita ja arvoja, lähtökohtaisesti kuitenkin lisäämättä tähän ylimääräistä työtä eli raportoinnin tulee tapahtua automaattisesti.

Lukujen oikeellisuus on myös varmistettava ennen varsinaista analyysiä. Taloushallinnon toimivuus sekä tiliöintien ja kustannuslaskennan virheettömyys takaavat oikean taustamateriaalin tarkempaa analyysiä varten. Vain näin pystytään varmistamaan kehitystoimien kohdentaminen juuri yrityksen kannalta oikeisiin kehityskohteisiin sekä mahdollisiin suurempiin kipupisteisiin. Jälkilaskennan tekeminen virheellisten tietojen pohjalta aiheuttaa ennemminkin vääriä ratkaisuja ja on usein jopa haitallisempaa kuin olla tekemättä sitä lainkaan.